Novinky
Přátelé a vodáci, do Mrliny pod Bučicí opět napadaly stromy a proto bude zapotřebí vyrazit s pilami a přpadně i technikou.
V sobotu 6.října 2018, sraz v 9.00 u Bučického Mlýna
Zamykání Mrliny bude den poté tj. 7. října 2018.
Stav koryta dne 9. září 2018
viz foto
po rozkliknutí každého obrázku se objeví popis - komentář
více..

První dvě sady podrobné fotodkumentace z Odemykání Mrliny 2018


více..
Tradiční akce pro vodáky, cyklisty a pěší turisty "Zamykání Mrliny" proběhne v neděli 8.10.2017 na trase Bučický mlýn - Rožďalovice - Křinec - Nymburk. Podrobnosti později trasa a časy jako obvykle.

Lodě objednávejte v půjčovně lodí Dronte nebo na tel. 602 825 869) více..
Děkujeme všem za účast.
více..
INSTRUKCE PRO 15. 4. 2018. Prosíme vodáky, aby svá auta nechali pokud možno doma, využili možnost jízdy autobusem a předešli dopravním problémům na úzké příjezdové cestě a při parkování. Pokud přesto pojedete autem bude zapotřebí rychle vystoupit a vyložit lodě u startu a auta nechat odvézt anebo přeparkovat dle pokynu pořadatelů.


více..

Zobrazit všechny novinky
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKY

z Polabí, z krajských měst na Labi, z Nymburska nebo odkudkoliv
náplň práce: práce s mapami, PC, grafika, organizační práce, administrativa, web, pořadatelství, jednání s partnery apod.

INFORMACE NA 777 55 66 90, nebo email: info@labskastezka.cz

.
Projekt Greenway Mrlina : Stezka Greenway Mrlina v souběhu s řekou Mrlinou (po hrázích anebo mimo ně) spojí Nymburk a Jičín. Jsme ve stadiu vyhledávání možností vedení bezpečných tras pro pěší a hlavně cyklisty k prameni Mrliny ale nyní hlavně z Kopidlna do Jičína.

StanovySTANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LABSKÁ STEZKA o.s.


I.
Název, sídlo , statut

"LABSKÁ STEZKA o.s.“ je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení, sdružující členy na základě společných zájmů, vedoucích k naplnění poslání a cílů činnosti sdružení ( viz odst.II.).
Sdružení je právnickou osobou, jeho správní rok je totožný s kalendářním rokem.

Název občanského sdružení: LABSKÁ STEZKA o.s.
Sídlo sdružení : Kovansko 45, 289 31 Bobnice


II.
Poslání a oblasti činnosti

Cílem sdružení je podporovat rozvoj Labské stezky, cyklostezek v Polabí, cyklostezek podél vodních toků, a návazně cyklostezek v celé ČR. Sdružení bude iniciovat vznik nových Greenways – zelených korridorů s propojením na celostátní a evropské trasy při současné ochraně přírodních hodnot v území.
Záměrem je také podporovat environmentální smýšlení občanů, přispívat ke koordinaci i vzájemné informovanosti a součinnosti veřejnosti, podnikatelské sféry, institucí a subjektů veřejné správy v ČR s propojením na EU a světové hnutí Greenways. Mezi cíle o.s. Labská stezka patří:
a) dokončení projektu POLABSKÁ CESTA ZDRAVÍ zahájeném v roce 1983 - podpora dobudování LABSKÉ STEZKY po celé délce toku Labe na obou březích
b) podpora budování sítě bezpečných cyklotras a stezek v regionu Polabí s nadregionálními vazbami do ČR a EU
c) příprava a realizace projektů v oblasti cyklo, pěší a vodní turistiky, včetně vazeb na ČR a EU
d) příprava, návrhy a realizace koncepcí bezpečného pohybu cyklistů ve městech a obcích
e) odstraňování bariér a podpora opatření pro zlepšení pohybu vozíčkářů ve městech a obcích i mimo ně, podpora projektů pro integraci handicapovaných nebo sociálně slabších osob
f) podpory ekologických a environmentálních projektů, návrhy a úpravy zeleně
g) návrhy a úprava veřejných prostranství a dětských hřišť
h) návrhy, výsadba a údržba alejí a zeleně podél stezek v obcích, sídlech i krajině
i) využívání, udržování a rozšiřování existujícího genofondu stromů ve spolupráci s jinými subjekty
j) přípravy a realizace projektů v oblasti podpory a rozvoje cestovního ruchu (infocentra, propojení obcí, měst a krajů, infopanely, mapy, odpočívky, zprostředkování ubytování )
k) podpora vodní turistiky, (mola, přístaviště, zázemí pro vodní turistiku - campy)
l) podpora kombinace turistiky vodní a ostatní: kolo+lod´+pěší
m) podpora a realizace aktivit v oblasti vzdělávání a osvěty (konference, publikace, filmové dokumenty, webové a Power Point prezentace, akce: Cesta z města, Bezpečně do školy…)
n) organizování společenských a kulturních akcí, konferencí, happeningů, tuzemských i mezinárodních setkání mezi českými občany/organizacemi a jejich zahraničními protějšky
o) spolupráce s ROTARY kluby a ROTARY INTERNATIONAL
p) zapojení dětí a mládeže, podpora aktivit v oblasti sportu a aktivního využívání volného času (hry, zájmové kroužky, sportovní a volnočasové aktivity, tábory, cylotábory)
q) kontrola stavu povrchu a stavu značení cyklostezek a jejich údržba
r) vydávání propagačních materiálů, map a brožur, CD, pohlednic, literatury,
s) webové stránky Labské stezky a Polabí
t) projekty, realizace a propagace cyklostezek, stezek pro pěší i koňských stezekIII.
Členství

Členem sdružení mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a zaplatí členský příspěvek (jeho výši stanovuje výkonná rada). Na návrh rady, jako výkonného orgánu, přijímá členy předseda sdružení.
Členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku.
Členství zaniká:
a) úmrtím člena nebo zrušením právnické osoby
b) vystoupením člena písemným oznámením adresovaným výkonné radě
c) zánikem sdružení
d) vyloučením člena výkonnou radou

Dokladem členství je členský průkaz.
Evidenci přihlášek a členů vede předseda sdružení anebo jím pověřený člen výkonné rady, se souhlasem všech ostatních členů výkonné rady.

IV.
Práva a povinnosti členů

Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení
b) navrhovat členy výkonné rady
c) navrhovat nové členy sdružení
d) volit volené členy výkonné rady
e) být volen do výkonné rady
f) obracet se na výkonnou radu sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o její vyjádření
g) využívat výhod plynoucích ze členství (členské slevy a další, stanovuje výkonná rada)

Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené výkonnou radou
e) dbát na to, aby nebyly poškozeny zájmy a dobré jméno sdružení

V.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada
b) výkonná rada
c) předseda

VI.
Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
Každý člen má jeden hlas.
Valnou hromadu svolává výkonná rada podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
Jestliže se přes opakované dvojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde valná hromada v usnášeníschopném počtu, přebírá její pravomoci výkonná rada.
Pravomoci valné hromady jsou zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení
b) schvaluje výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření
c) volí volené členy výkonné rady
d) rozhoduje o počtu členů výkonné rady sdružení (nejméně 3 a nejvíce 6)
e) rozhoduje o zrušení sdružení
Valná hromada rozhoduje na základě hlasování, rozhodnutí valné hromady je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů valné hromady. V případě nerozhodného výsledku rozhoduje hlas předsedy.

VII.
Výkonná rada

Výkonná rada je výkonným orgánem sdružení. Funkční období výkonné rady trvá 3 roky.
Členem výkonné rady se může stát pouze člen sdružení, může být volen i opakovaně. Výkonná rada se skládá nejméně ze tří členů a nejvíce ze šesti.
Výkonnou radu tvoří předseda, nejvíce tři členové volení valnou hromadou a dva stálí členové rady (místopředseda a tajemník). Volené členy volí valná hromada, stálí členové jsou jmenováni na dobu funkčního období výkonné rady předsedou.
Členství ve výkonné radě zaniká:
a) ukončením funkčního období
b) smrtí člena
c) vzdáním se funkce písemným oznámením výkonné radě
d) odvoláním - volené členy výkonné rady může odvolat valná hromada nebo nadpoloviční většina ostatních členů výkonné rady
- stálé členy rady může odvolat předseda sdružení
Výkonná rada se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát do roka. Výkonná rada rozhoduje o placení členských příspěvků a stanovuje výši příspěvků. V případě odstoupení voleného člena výkonné rady v době jeho funkčního období jmenuje nového na zbytek funkčního období předseda sdružení.
Schůze výkonné rady svolává předseda.Výkonná rada dále koordinuje činnost sdružení, svolává valnou hromadu, doporučuje přijetí nových členů a zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady.Výkonná rada je usnášeníschopná, sejdou-li se minimálně 3 členové výkonné rady, z toho minimálně 2 stálí. Rozhodnutí výkonné rady je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů výkonné rady. V případě nerozhodného výsledku rozhoduje hlas předsedy.

VIII.
Předseda

Předseda je statutárním orgánem sdružení.
Předseda zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.
Předsedu sdružení volí výkonná rada s výjimkou prvního předsedy, který je volen na ustanovující schůzi všemi zakládajícími členy na základě návrhu přípravného výboru. Tento předseda dále jmenuje první stalé členy výkonné rady.
Předseda sdružení je odpovědný za plnění rozhodnutí výkonného výboru, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
V případě nutnosti a na dobu nezbytnou deleguje předseda sdružení svá práva a povinnosti na místopředsedu případně tajemníka.
Předsedu sdružení může odvolat pouze nadpoloviční většina ostatních členů výkonné rady.

IX.
Zásady hospodaření

Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
Hlavními zdroji majetku jsou:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob
b) výnosy majetku, příjmy z reklamy a nájmu
c) granty od nadací, fondů a státních institucí
d) dotace z rozpočtu státu, krajů a obcí
e) členské příspěvky (pokud valná hromada rozhodne o jejich vybírání)
f) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení
Za hospodaření sdružení odpovídá výkonná rada, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření včetně účetní uzávěrky.

X.
Zánik sdružení
Sdružení zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady
b) rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra
Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromady o způsobu majetkového vypořádání.

XI.
Závěrečné ustanovení

Sdružení vydává výroční zprávu.
Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.